Návrh závěrečného účtu Obce Teplýšovice za rok 2005

Zpráva ze dne: 10.6. 2006

Finanční hospodaření obce Teplýšovice v roce 2005.

 

Obec Teplýšovice započala  hospodářský rok 2005 dle schváleného rozpočtu OZ ze dne 21.12.2004,  jak je zapsáno v zápise OZ č. 27/2004 v níže uvedené podobě :

 

SR

 

Příjmy                                                     -                               3.831.000,- Kč .

Výdaje                                                    -                               4.009.700,- Kč.

 

Rozpočet byl naplánován jako deficitní s finančním schodkem 175.700,- Kč.

Financování schodku bylo plánováno uhradit ze zůstatku na účtu, který k 31.12.2004 činil na základě účetní uzávěrky  - 2.272.000,- Kč.

 

V průběhu hospodaření OZ celkem tři rozpočtové změny, jejichž výsledkem se stal upravený rozpočet v níže uvedené podobě :

 

UR

 

Příjmy                                                     -                               4.220.724,- Kč.

Výdaje                                                    -                               3.835.912,- Kč.

 

Důsledkem navýšení konečných příjmů nad plánované z  počátku roku a srovnatelným výdajem plánovaným a skutečným  na konci roku jsou níže uvedené skutečnosti :

 

Obec ukončila hospodaření v roce 2005 s přebytkem  -           384.812,- Kč.

 

Konečným výsledkem  hospodaření došlo k navýšení zůstatku na obecním účtu oproti roku

2004 o 384.812,-Kč.

 

Zůstatek na účtu k 31.12.2005 činil                              -        2.656.812,- Kč.

 

Podrobné členění rozpočtové skladby je nedílnou přílohou č. 1 – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu v Fin 2 – 12M.

 

Obec v hodnoceném roce nezatížila své hospodaření pořízením žádného úvěru a ani nezastavila za tímto účelem ani žádným jiným žádný obecní majetek. Tímto bylo vytvořeno zdravé finanční prostředí obce pro hospodaření do roku 2006.

  

V roce 2005 se obci podařilo úspěšně podat několik projektů za účelem získání finančních prostředků k údržbě, obnově majetku a rozvoje území prostřednictvím dotačních titulů. K čerpání došlo z Programu obnovy venkova k němuž obec opravňuje zpracovaná dokumentace z roku 1998 jako plánovaného výchozího materiálu pořízeného právě za tímto účelem. Z Grantu pro sport a volný čas z rozpočtu Středočeského kraje. Na základě zpracovaného Projektu obnovy a revitalizace krajiny z roku 2003 obec čerpala z fondu Ministerstva životního prostředí – Programu péče o krajinu. Z Ministerstva zemědělství obec použila dotaci na činnost v obecních lesích.

 

Z programu obnovy venkova bylo nastaveno na základě zhotovených projektů čerpání dotací v plné výši nabídnuté částky se stropem 300.000,- Kč na akce – oprava budovy MŠ a generální oprava povrchu vozovky z Teplýšovic do Humence. Skutečná výše obdržené dotace ve výši 182. 000,- Kč donutila ke změně rozpočtu z důvodu nezbytnosti dokončení plánovaných projektů především s jejich dofinancováním když požadavek o dotace byl naplněn pouze částečně a to z 60,7 %.

Zateplení obvodového zdiva a výměna oken na budově MŠ :

plánovaný náklad                                          374.000,-Kč,

podíl dotace na díle            42 %                   158.000,-Kč,

vlastní zdroje                      58%                   216.000, Kč.

Důvodem 8% celkového nárůstu původně kalkulovaného nákladu byly práce nad rámec, které však umožnily kompletně dokončit budovu tak, aby byl splněn požadavek zadavatele na maximální konečnou úsporu především energie vydávané na teplo při běžném provoze zařízení.      

Na akci generální oprava vozovky Teplýšovice – Humenec obec požadovala dotační částku 142.000,-Kč. Za této situace plánovala dodat stejný objem prostředků a zrekonstruovat polovinu délky vozovky s tím, že zažádá v následujícím roce o příspěvek a akci dokončí. Na základě změny podmínek – obdržením pouze 32.000,- Kč OZ záměr přehodnotilo a v souvislosti s havarijním stavem rozhodlo opravu zhotovit bez odkladu v celé délce vozovky:

celkové skutečné náklady                       603.000,-Kč,

dotace                             5%                    32.000,-Kč,

obecní prostředky          95%                  572.000,-Kč.

Obecní prostředky se podařilo nakonec snížit o kompenzace od zhotovitele prací za užívání lokality na území obce za účelem skládkování inertního materiálu v ceně 50.000,-Kč. Na základě dohody byla platba rozložena na dvě splátky, kdy druhá se stala splatnou ve výši 200.000,-Kč v lednu 2006.

Za pomoci dotačního titulu - Grant pro sport a volný čas z rozpočtu Stř. kraje byl realizován z podstatné části projekt Dětské hřiště v Čeňovicích. Mohla tak vniknout občanská vybavenost v obci po níž občané mnoho let volali za účelem využití volnočasových aktivit dětí ale i dospělých občanů v místě bydliště.

Plánovaný objem projektu jako investiční náklad  -  314.000,-Kč,

plánovaná dotace                              -      80%       251.200,-Kč,

plánovaná spoluúčast obce                -      20%         62.800,-Kč.

 

Skutečnost :

projekt byl zhotoven z 53% plánovaného objemu fin.  tj. za   -    166.549,-Kč,

 

z toho obec obdržela 39,8%  proti plánované dotaci  -  100.000,-Kč = 60% provedených prací,                                        

vlastní prostředky investovala                                    -    66.549,-Kč = 40% provedených prací.

 

Akce byla z důvodů ponížení požadovaných dotací na konci hospodářského roku vedena jako neukončený projekt s tím , že se obec bude ucházet ze stejného titulu o jeho dofinancování a ukončení.

Z POV Středočeského kraje se provedla kompletní výměna obecní úřední desky, vývěsek a nových plakátovacích ploch.

Celkový náklad                                       207.500,-Kč,

 

dotace                     -            60%           124.500,-Kč,

vlastní prostředky   -             40%             83.000,-Kč.

 

Z Programu péče o krajinu MMR byla obnovena původní polní cesta z Čeňovic do Humence za pomoci vysázení aleje ve stohektarovém honu celkovým nákladem    113.686,-Kč,

z toho dotace uhradily     -    90%       102.317,-Kč,

vlastní prostředky na dofinancování   -  10%       11.396,-Kč.

 

V hospodářském roce 2005 se obci za pomoci dotačních titulů prostřednictvím žádostí ve formě projektů podařilo zhodnotit majetek obce v celkovém objemu za 1.464.735,-Kč.

Na zhodnocení se dotace podílely  -         35,3%         516.817,-Kč.

Vlastní prostředky z rozpočtu  nutné k realizaci projektů  -    64,7%          947.918,-Kč.

 

 

Obec je zřizovatelem :

 

Příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Teplýšovice. Hospodaření organizace bylo řádným způsobem doloženo Výroční zprávou ze dne 31.1.2006. OZ Výroční zprávu PO projednalo na svém řádném zasedání 2.3.2006 a svým schválením odsouhlasilo výsledek hospodaření, jak je zapsáno v zápise č. 4/2006.V průběhu hospodářského roku obec uplatňovala k organizaci svůj kontrolní mechanismus, jak je uvedeno ve zprávě a doloženo zápisy finančního a kontrolního výboru ve vlastní agendě.

 

Příspěvková organizace hospodařila s finančními prostředky ze státního rozpočtu :

 

celkem                                                   2.232.900,-Kč,

z toho vyčerpala                                     2.226.500,-Kč,

vratka                                                           4.400,-Kč,

 

z rozpočtu obce na běžný provoz               290.000,-Kč,

z rozpočtu obce na mzdy                           145.500,-Kč,

prostředky na mzdy v konečném výsledku byly 27.12.2005 vráceny do obecního rozpočtu v plné výši.

Příspěvková organizace disponuje Reservním finančním fondem, kde jsou zúčtovávány případné přebytky jejího hospodaření. Rok 2005 ukončila s úsporou 79.162,-Kč.

  

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2005.

 

V souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., podle § 42 a 45 starosta obce požádal v obvyklém termínu odbor kontroly Středočeského kraje o provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2005 dle ustanovení zákona č. 420/2004 Sb. K vlastní kontrole vyzvanými orgány došlo dne 14.3.2006. Zpráva o kontrole a výsledku je součástí tohoto návrhu závěrečného účtu. OZ bylo se zprávou pracovníků odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje prostřednictvím představitelů obce dne 23.3.2006 na svém řádném zasedání a vzalo na vědomí konečné stanovisko kontrolního že při provedené kontrole :

nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( § 10 odst. 3 písm. a) zákona 420/2004Sb.).

Zpráva o provedené kontrole je nedílnou přílohou Návrhu závěrečného účtu.

 

Členství v Zájmových sdruženích obcí.

 

Obec Teplýšovice je členem zájmového sdružení obcí BENE-BUS, jejímž prostřednictvím se účastní na zabezpečení dopravní obslužnosti správních území obcí sdružených . Za tímto účelem se spoluúčastní finančně na částečném hrazení nákladů na obslužnost poskytovateli.

Výdaj                                                        38.994,-Kč.

 

Dále je obec členem ve Svazku obcí CHOPOS. Výdaj v rozpočtové skladbě je jednak tvořen příspěvkem na činnost sdružení dle stanov a jednak dvou procentní vratkou z celkového finančního příjmů ze získaných dotací.

Výdaj celkem                                         163.013,-Kč.

 

 

 

Závěr.

 

Obec Teplýšovice ukončila hospodaření v roce 2005 s rozpočtovým přebytkem 384.814,-Kč.

Přebytek byl začleněn do finanční reservy obce a je evidován jako zůstatek na účtu k 31.12.2005 v celkové výši 2.656.812,-Kč.

 

Na základě shora uvedených skutečností bude OZ navrženo, aby závěrečný účet hospodaření obce Teplýšovice za rok 2005 schválilo bez výhrad.

 

 

Teplýšovicích  8.6. 2005

 

Vypracovala : Kratochvílová - hospodářka

Schválil        : Škvor Josef      - starosta obce

 

Vyvěšeno     :  10.6.2006

Sejmuto       :  

      

 

Aktuality z obecního úřadu

Úřední deska 23.6. 2017

Poskytnutí možnosti vyjádřit se k doplněným podkladům více zde »

Úřední deska 1.6. 2017

Návrh závěrečného účtu svazku obcí CHOPOS za rok 2016 více zde »

Aktuality 12.12. 2016

Bezpečnost na železnicivíce zde »

Aktuality 16.5. 2016

Vítání občánkůvíce zde »

Aktuality z mikroregionu

CHOPOS 10.6. 2015

Špulka - rozhledna roku 2014více zde » zobrazit celý příspěvek