Povinné údaje

Zpráva ze dne: 6.3. 2013

1. Úplný oficiální název povinného subjektu
Obec Teplýšovice


2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost
Obec Teplýšovice v souladu s ústavním zákonem číslo 1/1993 Sb. (ústava České republiky) základním územním samosprávným územním společenstvím občanů.

Vznik a zánik obcí (měst) je v současném právním řádu České republiky upraven zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších právních předpisů.
Podle § 1, odstavce 1, písmena a) zmíněného zákona jsou obcemi ty územní celky, které byly obcemi ke dni účinnosti zákona, tj. 24. listopadu 1990.

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem.1)
Obec jako právnická osoba2) vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající3).

Každá obec má svůj obecní úřad 4) - v naší obci je to Obecní úřad Teplýšovice.

1) zákon čís. 1/1993 Sb. (ústavaČR) článek 101
2) zákon čís. 40/1964 Sb. (občanský zákoník), § 18, odst. 1, písm. c)
3) zákon čís. 367/1990 Sb. (zákon o obcích), § 4, odst. 1
4) zákon čís. 367/1990 Sb. (zákon o obcích), §


3. Popis organizační struktury povinného subjektu a jednací řád obce
Přílohy:
JEDNACÍ ŘÁD OZ r 2015


4. Kontaktní poštovní adresa, telefon, fax, oficiální e-mail, úřední hodiny
Obecní úřad Teplýšovice
Teplýšovice 24
256 01 Benešov

Telefony:
Obecní úřad
tel.:  317 795 059
e-mail: teplysovice@chopos.cz

starosta: Josef Škvor,  +420724187277    
místostarosta: Mgr. Pavel Goby,   +420724089521   

Identifikační údaj datové schránky - ID DS: ascajhg

Úřední hodiny:
pondělí 17.00 hod.-20.00 hod.
čtvrtek 15.00 hod.-17.00 hod.


5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti
Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., Tyršova 162  Benešov
číslo hlavního bankovního účtu:
0320079379/0800
číslo účtu u ČNB:
94-3714121/0710


6. Identifikační číslo organizace
IČ:  00232823


7. Daňové identifikační číslo
DIČ:  CZ00232751


8. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok
Rozpočty obce


9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace
Naleznete zde


10. Kde lze získat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí


11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, které je třeba dodržovat


12. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat
Formulář:
Žádost o poskytnutí informace
Způsob a místo:
Obecní úřad Teplýšovice
Internet


13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací


14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu
Obecně závazné vyhlášky
Předpisy obce


15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Jestliže bude vyřízení žádosti o informaci vyžadovat úkon, kterému odpovídá příslušná položka přílohy zákona č. 368/92., o správních poplatcích v platném znění, vyúčtuje se žadateli za provedení takového úkonu příslušný správní poplatek.
Sazebník úhrad za poskytování informací


16. Výroční zprávy za dva kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací
Výroční zpráva
dle Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ze dne 11. května 1999 za rok 2005
a) Počet podaných žádostí o informace   3
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí   0
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu   0
d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů  0
e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona jsou níže uvedeny v textu

Prostřednictvím odpovědných pracovníků úřadu jsou podávány bezprostředně informace na ústní, telefonní a e-mailové dotazy. Mimo průběžné poskytování informací jsou informace poskytovány na webových stránkách na adrese: www.chopos.cz 

Výroční zpráva dle Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ze dne 11. května 1999 za rok 2004
a) Počet podaných žádostí o informace   0
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí   0
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu   0
d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů   0
e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona   žádné


17. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu
Naleznete zde

Aktuality z obecního úřadu

Úřední deska 23.6. 2017

Poskytnutí možnosti vyjádřit se k doplněným podkladům více zde »

Úřední deska 1.6. 2017

Návrh závěrečného účtu svazku obcí CHOPOS za rok 2016 více zde »

Aktuality 12.12. 2016

Bezpečnost na železnicivíce zde »

Aktuality 16.5. 2016

Vítání občánkůvíce zde »

Aktuality z mikroregionu

CHOPOS 10.6. 2015

Špulka - rozhledna roku 2014více zde » zobrazit celý příspěvek